MARKA KORUMA MERKEZİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Marka Koruma Merkezi Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Reşitpaşa Mahallesi İTÜ Teknokent Arı-3 No: 4/A-3 İçkapı No: 8-9 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, DOĞUŞ PLANET ELEKTRONİK TİCARET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş (“Doğuş Planet”) ve ________________________________adresinde mukim; ___________________________ (“Hak Sahibi”) arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde akdedilmiştir.

Doğuş Planet ve Hak Sahibi ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Şöyle ki; Doğuş Planet online ticaret platformu olarak kullanıma sunduğu Web sitesi’ne üye olan ve online satış gerçekleştiren satıcılar için bir “Marka Haklarını Koruma Merkezi” oluşturmuştur. Marka Koruma Merkezi satıcıların Web sitesi üzerinden satışa sundukları ürünlere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu haklara yönelik ihlallerin hak sahiplerine bildirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. İşbu Sözleşme’ye taraf olan Hak Sahibi doğrudan Marka Koruma Merkezine üye olur.


Hak Sahibi Adına Yetkili Kişi İsimleri ve İletişim Bilgileri:

 • Adı Soyadı, E-posta ve telefon:
 • Adı Soyadı, E-posta ve telefon:


1. Sözleşme’nin Amaç ve Konusu

İşbu Sözleşme Doğuş Planet’in Web sitesi üzerinden online ürün satan satıcıların satmakta oldukları ürünlere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla oluşturulmuş olan Marka Koruma Merkezine üye olmalarına ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme tahtında Doğuş Planet’in temel yükümlülüğü fikri mülkiyet hakkı ihlallerini kayda almak ve Hak Sahibi’ne ihlal eden hakkında bilgi ve belge tedariğinden ibarettir.


2. Tanımlar

 • Web sitesi : Mülkiyeti Doğuş Planet’e ait olmak üzere; www.n11.com'ya da Doğuş Planet tarafından sonradan belirlenecek bir başka alan adı altında faaliyette bulunan web sitesini ifade eder.
 • Kullanıcı / Kullanıcılar : Web sitesi’ne erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • Alıcı : "n11.com" üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • Satıcı : "n11.com" üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişiyi ifade eder.
 • Fikri Mülkiyet Hakkı : Ulusal veya uluslararası mevzuat altında ulusal ve uluslararası otoritelerce fikri mülkiyet hakkı olarak tescil edilmiş her türlü marka, patent, know-how, ihtira beratı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri mülkiyet hakkını ifade eder.
 • Marka Koruma Merkezi : Doğuş Planet tarafından kontrol edilen Web sitesi üzerinde, sahte ürün ve marka hakkı ihlalleriyle mücadele amacıyla oluşturulmuş merkezdir. Bu sistemle, ilgili marka hakkı sahiplerine ve/veya kanuni temsilcilerine Web sitesinde yer alan ürünleri inceleme ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşündükleri ürünler, firmalar hakkında şikâyette bulunma hakkı verilecektir. İletilen bildirimler, Doğuş Planet tarafından incelecek, gerekmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda nihai karar verme ya da karar vermeme yetkisi Doğuş Planet’de olacak, buna mukabil şikayete muhattaplar, Marka Koruma Merkezi dışında istedikleri gibi haklarını arayabileceklerdir.
 • Hak Sahibi : İşbu Sözleşme’ye taraf, Fikri Mülkiyet Hakkı’nın mülkiyetine, kullanım veya lisans hakkına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan, Fikri Mülkiyet Hakkı’na sahip olan kişinin vekili veya temsilcisi sıfatını taşıyan kişi veya kurumdur.

3. Fikri Mülkiyet Hakkı İhlalleri

Fikri Mülkiyet Hakkı ihlalleri bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:
 • 3.1 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK Uyarınca Marka Hakkı İhlalleri
  • Tescilli marka sahibinin üretimi dahilinde olmayan bir ürünün tescilli marka adı altında satışı.
  • Tescilli marka sahibi üreticisinin izni dışında üretilen markaları ürünlerin satışı.
  • Tescilli marka sahibi tarafından veya onun izni ile daha evvel Türkiye’de piyasaya sunulmamış olan ürünlerin satışı.
 • 3.2 5846 Sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"ndan Doğan İhlaller
  • Eser sahibinin izni olmaksızın hukuka aykırı olarak (lisanssız) çoğaltılan ve kullanılan müzik, sinema eserleri, bilgisayar oyunları ve yazılımlarının satışı.
  • Eser sahibinden izin alınmaksızın hukuka aykırı olarak çoğaltılan ve kullanılan güzel sanat eserlerinin satışı (heykeller, tablolar, fotografik eserler, karikatürler vs.).
  • Eser sahibinden izin alınmadan hukuka aykırı olarak kullanılan ilim ve edebiyat eserlerinin satışı.
  • Eser sahibinin hakları ile bağlantılı hak sahibi olan icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının, radyo ve televizyon kuruluşlarının haklarını ihlal eden ürün ve içeriklerin satışı.
 • 3.3 Diğer İhlaller
  • 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki KKH’dan doğan ihlaller.
  • 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK’dan doğan ihlaller.
  • Hak Sahibi tarafından hakkın ihlaline yönelik diğer iddialar

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • 4.1 Hak Sahibi, Marka Koruma Merkezine üye olabilmek için Web sitesinde yer alan üyelik formunu doldurmayı ve yine Web sitesinde yer alan; mülkiyet veya kullanma hakkına sahip olduğu Fikri Mülkiyet Hakkı’nı kanıtlar belgeleri, Doğuş Planet’e sunmayı kabul ve taahhüt eder. Hak Sahibi Marka Koruma Merkezine üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğrulundan ve geçerliliğinden bizzat sorumludur, bilgilerde meydana gelen değişiklikler Hak Sahibi tarafından Doğuş Planet’e iletilir.
 • 4.2. Hak Sahibi Fikri Mülkiyet Hakkı’na ilişkin görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı ve Doğuş Planet’in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu bilgi ve içerikler sebebiyle Doğuş Planet’in uğrayacağı zararlardan ve bu bilgi/içerikler nedeniyle zarar gören üçüncü kişilere Doğuş Planet’in tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Doğuş Planet’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.3 Doğuş Planet, Hak Sahibi’nin Fikri Mülkiyet Hakkı’na yapılan ihlallerden veya verilen zararlardan sorumlu değildir, Web sitesi’nin sağlayıcısı olarak sadece Satıcı’nın Alıcı’ya ürün satmasına aracılık etmektedir. Doğuş Planet, Hak Sahibi’nin Fikri Mülkiyet Hakkı’nın sabit olduğunu veya Hak Sahibi’nin Fikri Mülkiyet Hakkı çerçevesinde üretilen ve Web sitesi’nden satılan ürünlerin orijinal ürün olduğunu hiçbir surette garanti veya taahhüt etmez.
 • 4.4. Web sitesi’nden yapılan satışlarda Hak Sahibi’nin Fikri Mülkiyet Hakkı’nın ihlal edilmesi, bu Fikri Mülkiyet Hakkı’nın taklit ürün satmak suretiyle başka Satıcı’lar tarafından ihlal edilmesi halinde Doğuş Planet’e herhangi bir sorumluluk isnat edilemez. Hak Sahibi bu madde hükmünde belirtilen ihlallerin gerçekleşmesi halinde Doğuş Planet’tin ihlalin muhatabı olmayacağını, Doğuş Planet’ten herhangi bir talepte bulunmamayı taahhüt eder.
 • 4.5 Hak Sahibi, Web sitesi üzerinden yapılan satışlarda Fikri Mülkiyet Hakkı’nın ihlal edildiği kanaatinde ise bu hali Web sitesindeki İhlal Formunu kullanarak raporlayacaktır. İşbu talebi tebellüğ eden Doğuş Planet, mümkün olan en kısa sürede Hak Sahibi’ne söz konusu ihlali gerçekleştiren Satıcı’nın iletişim bilgilerini ve ilgili diğer belgeleri verir. Bunu takip eden süreçte Doğuş Planet Hak Sahibi ve ihlal eden kişi arasındaki ilişkide taraf olmamakta, Doğuş Planet’in herhangi bir görev, sorumluluğu ve karar verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • 4.6 Hak Sahibi tarafından Fikri Mülkiyet yukarıda belirtildiği üzere ihlal edildiğinin resmi makam, mahkeme veya hakem heyeti kararıyla ya da sair bağlayıcı dokümanlarla belgelendirilmesi halinde Doğuş Planet ihlal eden Satıcı’nın Web sitesi’nden kısa süreli veya daimi olarak uzaklaştırılması, üyeliğinin iptal edilmesi ya da söz konusu ürünlerin kaldırılması gibi önlemler alabilir. Ayrıca istisnai olarak, gecikmesinde sakınca bulunan acil durumlarda tarafımızdan derhal satış engelleme veya Satıcının uyarılması işlemleri de gerçekleştirilebilecektir. Alınacak olan önlemin tür ve derecesi tamamen Doğuş Planet’in takdirindedir.

5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Hak Sahibi, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tarafların resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


8. BİLDİRİM

Hak Sahibi ve Doğuş Planet, Hak Sahibi’nin Web sitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Hak Sahibi’nin Web sitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup Hak Sahibi’nin e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü olacaktır.


9. YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, _______/2013 tarihinde, Doğuş Planet, Hak Sahibi ya da temsile yetkili Kanuni Temsilcisi tarafından akdedilmiş ve Hak Sahibi tarafından imzalandığı anda yürürlüğe girmiştir.


DOĞUŞ PLANET ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

HAK SAHİBİ ya da KANUNİ TEMSİLCİSİ:İletişim:

E-mail: mkm@n11.com